Tauche ein in die Welt der Esoterik!

Dentho-Gendai-Reiki 1.-4.Grad - Teil 2/3

Mikao Usui Reiki - Usui Reiki-System der natürlichen HeilungOKUDEN:
01 - Die Reiki Symbole
02 - Meditation KOTODAMA
03 - Techniken des traditionellen japanischen Reikis (Dentho Reiki)

3.1 - HATSUREI-HO
3.2 - TANDEN CHIRYO-HO
3.3 - HESSO CHIRYO-HO
3.4 - BYOSEN REIKAN-HO
3.5 - GYOSHI-HO
3.6 - KOKI-HO
3.7 - SEIKAKU KAIZEN-HO
3.8 - ENKAKU CHIRYO

SHINPIDEN & SHIHAN:
01 - Lehrerlinie
02 - Das 4° Symbol
03 - Techniken des traditionellen japanischen Reikis (Dentho Reiki)

1 - KOKY-HO mit dem 4° Symbol (Atem)
2 - UCHIDE-CHIRYO-HO (Klopfen)
3 - NADETE-CHIRYO-HO (Massage)
4 - OSHITE-CHIRYO-HO (Druck)
5 - KETSUEKI-KOKAN-HO (Bluterneuerung)
5.1 - ZENSHIN-KETSUEKI-HO (Ganz)
5.2 - HANSHIN-KETSUEKI-KOKAN-HO (Teilweise)
6 - JAKI-KIRI-JHOKA-HO (Reinigung)